Aggresjonsprofil, konflikthåndtering

Et effektivt verktøy i møte med aggresjon

Bli bevisst hvordan du møter situasjoner preget av aggresjon

Forstå ditt eget reaksjonsmønster i situasjoner preget av stress og press

Få nye strategier for håndtering av aggressive personer

Med bakgrunn i fra sikkerhets arbeide i forsvaret og mangeårig erfaring som dørvakt har jeg en bred kompetanse i å handtere ulike mennesker i aggressive situasjoner.  Persolog aggresjons profil er et glimrende verktøy for å kunne takle ubehagelige situasjoner.

Jo mer forståelse man har for sitt eget reaksjonsmønster, og jo bedre man kan lese den man står ovenfor, jo bedre rustet er man til å takle slike situasjoner på en minst mulig smertefull måte.