Persolog Personprofil

Hva er unikt med persolog® Personprofil?

  • Persolog hjelper deltakerne til refleksjon og er et verktøy for utvikling og endring, mer enn å definere.
  • Persolog personprofiler bygger på hvordan du oppfatter deg selv i en gitt sammenheng.
  • Alle persolog®-produktene er forskningsbasert og utviklet i skjæringspunktet mellom praksis og teori.
  • Ved å fokusere på enkle grep og ferdigheter skapes varige endringer i atferd.

Få økt trivsel og bedre resultater i jobb og privatliv

Med økt kunnskap og bevissthet om egne holdninger og atferd forbedrer du dine påvirkningsevner.

  • Få nye perspektiver på egne og andres handlingsmønstre og dermed økt handlingsrom.
  • Du vil gjenkjenne dine egne styrker og svakheter når du samspiller med andre.
  • Du vil utvikle ideer og strategier du kan bruke i hverdagen.
  • Persolog Personmodell gir et rammeverk for bevisstgjøring uten å være en fasit.

persolog® Personmodell gir bedre forståelse av egne og andres behov. Den beskriver menneskelig atferd på basis av fire atferdsstiler: D, I, S og K.

Mennesker som hovedsakelig viser en direkte atferdsstil (D) motiveres gjerne av å løse problemer og å oppnå raske resultater.

Mennesker som hovedsakelig viser influerende atferdsstil (I) motiveres gjerne av å overbevise andre og påvirke dem. De er åpne og uttrykker oftest tanker og følelser på en optimistisk måte.

Mennesker som hovedsakelig viser en stabil atferdsstil (S) motiveres gjerne av å skape forutsigbare omgivelser. De har tålmodighet og er gode lyttere.

Mennesker med en kvalitetssøkende atferdsstil (K) motiveres gjerne av å strekke seg etter høye standarder.

Heller enn å definere, gir persolog Personprofiler hjelp til refleksjon og verktøy for utvikling og endring.

Jeg bruker ofte Persolog Personprofil som underlag i mine adferdsbaserte kurs.

Ta kontakt for mer informasjon

 

Det er også mulig å ta en Persolog Personprofil

 i sammen med en personlig samtale, på skype.